Knapp: Stäng fönstret här.

Vad är Industriportalen?

Den svenska industrin står inför stora teknologiska, ekologiska, organisatoriska och institutionella förändringar. Omställningskraven är stora, bland annat ökad automatisering, digitalisering och integration av produktion och tjänster. Värdekedjornas globalisering gör att företagen måste anpassa både sitt utbud och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En klimatneutral produktion och ökad effektivisering är också avgörande för att den svenska industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig globalt. Utvecklingen och omställningen av industrin gör att kraven på individernas kompetenser förändras.

En allt större del av anställda och leverantörer har datadrivna arbetsuppgifter, eller uppgifter som kräver tillgång till olika system. För att klara av utmaningen med framtidens kompetensbehov krävs utbildning av individer, behörighetshantering och stödsystem för att på ett effektivt sätt hantera detta.  Industriportalen är ett initiativ för att ta fram en digital plattform och etablera ett dataekosystem för kompetens- och behörighetshantering inom industrin. Målet är att genom standardisering av individers kompetensprofil (kompetenser, utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat etc.) öka digitaliseringsförmågan och transparensen av information, samtidigt som betydande värden i form av effektivare processer möjliggörs. Idag finns ingen samlad databas, utan individens kompletta kompetensprofil finns i många olika system och blir därför fragmenterad, den bygger även i stor utsträckning på analoga data. Genom att skapa digitala representationer av individer och kvalitetssäkra deras kompetensprofiler blir det till exempel smidigare att hitta kompetens, säkerställa behörigheter och kontrollera kompetenskrav på ett enkelt sätt vilket bidrar till effektivitet, säkerhet och industrins digitala omställning.

Konceptet

Industriportalen är en digital plattform där information om individernas kompetensprofil samlas på ett ställe. Industrianläggningar och andra intressenter kan sedan ta del av informationen och tjänsteleverantörer kan utveckla tjänster på plattformen. Industriportalen finns i det industriella ekosystemet bestående av; industrianläggningar, entreprenörsföretag, individer, utbildningsleverantörer, tjänsteleverantörer och branschföreningar. Industriportalens möjlighet att leverera värden till industrin bygger på samspelet mellan alla intressenter.

Värdet för de olika intressenterna

Det finns betydande värden för alla intressenter med Industriportalen, en standardiserad plattform har stor potential att bidra till ökad säkerhet, kvalitet, effektivisering och kostnadsbesparingar.

Industrianläggningar

För industrianläggningar ökar digitaliseringen och strukturering av processer. Det blir enkelt att hitta entreprenörsföretag, jämföra företagens kompetenser och förmågor mot varandra, till exempel i en upphandlingsprocess. Genom att få koll på företagens certifikat, tillstånd etc. blir det lättare att försäkra att lagar och regler efterlevs. Med kvalitetssäkrade kompetensprofiler säkerställs att individerna har rätt förutsättningar för de jobb som ska genomföras. När individerna väl är på plats och utför sina arbeten finns förutsättningarna för att enklare hantera kontroller, digitala tillstånd etc. Det skapas även goda möjligheter för uppföljning, statistik och utvärderingar.

Entreprenörsföretag

Entreprenörsföretagen får en effektiv hantering av sin personals kompetensprofiler. Företaget kan öka sin synlighet och exponera sin kompetens på ett enkelt sätt mot industrianläggningarna och deras behov. De får möjligheter att kunna kontrollera sina underentreprenörer och hitta framtida partners. Det skapas också förutsättningar för digitala och transparanta flöden för tillståndshantering.

Utbildningsleverantörer

Utbildningsleverantörer kan synliggöra sina värdeerbjudanden för att attrahera nya kunder och merförsäljning på befintliga kunder. På sikt kommer Industriportalen bidra till standardisering av utbildningar inom olika ämnesområden vilket skapar förutsättningar för att kvalitetssäkra utbildningar och försvåra för oseriösa aktörer. Detta ger ökad kvalité hos utbildarna och högre kompetens hos deltagarna.

Branschföreningar

Med Industriportalen får branschföreningarna en plattform för att nå ut och vidga medvetenheten inom sitt område. De kan ackreditera och kvalitetssäkra utbildningsleverantörer för att upprätthålla en hög standard. Tillsammans med utbildningsleverantörerna kan branschföreningarna driva standardisering för att höja kvaliteten, skapa transparens och öka kunskapen inom respektive ämnesområde.

Tjänsteleverantörer

Informationen i Industriportalens ekosystem kommer möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla befintliga och helt nya tjänster på plattformen vilket skapar ytterligare värden för industrin. Genom tillgång till kvalitetssäkrade kompetensprofiler så kan till exempel tjänster för behörighetsstyrning på maskiner och utrymmen, planering av resurser för olika projekt, hantering av digitala tillstånd etc. utvecklas.

”Det finns betydande värden för alla intressenter med en etablerad digital plattform för hantering av kompetenser och behörigheter, ett standardiserat dataekosystem har stor potential att leverera ökad säkerhet, kvalitet, effektivisering och kostnadsbesparingar.”

Det är många intressenter i ekosystemet och det finns ett omfattande tjänsteutbud med funktionalitet för kompetens- och behörighetshantering. Avsaknaden av standardisering gör dock att hela ekosystemet blir fragmenterat. En etablering av en samlad kompetensplattform för industrin där informationen blir standardiserad, kvalitetssäkrad och transparant kommer förenkla för alla intressenter. Uppskattade tidsbesparingar med Industriportalen har beräknats till tre miljarder kronor årligen för industrianläggningar och deras entreprenörer. Utöver detta kommer tjänsteleverantörer kunna skapa betydande värden för hela ekosystemet med nya innovationer och tjänster. Industriportalens ekosystem kommer tillsammans skapa värden för varandra och öka digitaliseringen för en hållbar svensk industri.